Üdvözöljük Aszód megújult honlapján!
 
 
 
Aszódi Napsugár Óvoda

Vezető: Nyíryné Gazdik Andrea
Aszódi Napsugár Óvoda: 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.
Telefon: 28-400-422
Fax: 28-400-419
E-mail:ovoda@aszod.hu
Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda: 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
Telefon/Fax: 28-400-419
E-mail:ovoda@aszod.hu1. melléklet Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (III.19.) határozatához

 

HIRDETMÉNY

 

a 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és

a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

 

EZEKEN  A  NAPOKON  KELL    BEÍRATNI  AZOKAT  A  GYERMEKEKET,  AKIK 2015. AUGUSZTUS  31.

 NAP JÁ IG B ETÖLTIK  A  3. ÉLETÉVÜK ET , ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

 

1. A 2015/2016. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Aszód Városban:

 

A beíratás helye: Aszódi Napsugár Óvoda 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.

Ideje:               2015. április 20-án, 9-12 óráig,

2015. április 21-én 10-17 óráig

A beíratás helye: Szivárvány Tagóvoda 2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Ideje:               2015. április 27-én, 9-12 óráig,

2015. április 28-án 10-17 óráig

 

2.   Az óvoda felvételi körzete: Aszód Város közigazgatási területe.

 

3.   A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a  gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek TAj kártyája, orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet,

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány.

 

4.  Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság  szakvéleménye  alapján  integráltan  nevelhető  enyhe  értelmi  fogyatékos,  beszédfogyatékos  sajátos nevelési igényű gyermekek.

 

5.  Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 14.-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

 

6.  A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

2.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

 

3.  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

dr. Bóta Julianna jegyző sk.


2010-07-26 17:37

Vissza